หนังสือ

หนังสือ SUTStructor
หนังสือคู่มือการใช้งาน SUTStructor เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และสามารถใช้งานโปรแกรม SUTStructor ขั้นพื้นฐานได้ โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ -โครงสร้าง -โครงข้อแข็ง -โครงข้อหมุนสองมิติอย่างง่าย โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย นายอลงกรณ์ ละม่อม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างจริงได้ ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรมนี้เป็นจํานวนมาก ทั้งด้านการวิเคราะห์โครงสร้างจริงและใช้ในการเรียนการสอน โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับทุก windows อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน