คอร์สเรียนทั้งหมด

หนังสือ SUTStructor
หนังสือคู่มือการใช้งาน SUTStructor เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และสามารถใช้งานโปรแกรม SUTStructor ขั้นพื้นฐานได้ โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ -โครงสร้าง -โครงข้อแข็ง -โครงข้อหมุนสองมิติอย่างง่าย โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย นายอลงกรณ์ ละม่อม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างจริงได้ ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรมนี้เป็นจํานวนมาก ทั้งด้านการวิเคราะห์โครงสร้างจริงและใช้ในการเรียนการสอน โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับทุก windows อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน
การใช้งานโปรแกรม Revit 2023 งานสถาปัตยกรรม (AR)
เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง
การใช้งานโปรแกรม Revit 2023 งานโครงสร้าง-งานระบบ (ST,MEP)
เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานโครงสร้าง งานระบบ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง
มัดรวม 2 คอร์ส การใช้งานโปรแกรม Revit 2023(AR. ST. MEP)
เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง
คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานสถาปัตยกรรมอาคาร Precast Concrete 4th
BIM Work Shop "Precast Concrete building 4 Story" ด้วย การใช้โปรแกรม Revit เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้างและถอดปริมาณงาน
คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปงานอาคาร 4th
ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) ตั้งแต่การนำเข้าไฟล์โมเดลสถาปัตย์งานอาคารและไฟล์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาทํางานโครงสร้างอาคาร ศึกษาการเชื่อมโยงค่าพิกัดอาคารระหว่างไฟล์งาน การควบคุมการแสดงผลของโมเดลในไฟล์ งานต่างๆ การใช้งานคำสั่งใบสร้างโมเดลชิ้นส่วนงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การสร้างโมเดลเหล็กเสริมคอนกรีต โมเดลชิ้นงาน Precast Concrete อย่างละเอียดด้วยชุดค่าสั่ง Precast การตัดแบ่งชิ้นส่วนงานระบบ Precast Wall การสร้างรายละเอียดรอยต่อระหว่าง ชิ้นงาน Precast Concrete การสร้างเหล็กเสริมในชิ้นงาน Precast Concrete โดยจะเป็นการศึกษาการใช้งานค่าสั่งที่จะนำไปใช้ในการตั้งแต่ การออกแบบชิ้นงาน Precast Concrete ไปจนถึง จัดทำแบบ Precast Shop Drawing และการถอดปริมาณงาน เพื่อการส่งไปผลิตชิ้นงาน ที่โรงงานได้อย่างถูกต้อง
คอร์สวีดีโอ Autodesk Revit งานระบบ MEP อาคาร 4th
ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) สำหรับงานระบบประกอบอาคารตั้งแต่ การจัดระเบียบไฟล์ในการทำงาน Revit สำหรับงานอาคาร การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์ของอาคารมาทำระบบ MEP การใช้งานคำสั่งในการสร้างโมเดลงานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า (Electrical) และงานประปาและสุขาภิบาล (Plumbing) รวมทั้งประยุกต์ไปใช้ในการถอดปริมาณงานในอาคาร รวมทั้งการสร้างการจัดทำ Shop Drawing จากโมเดลที่เตรียมมุมมองไว้ ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ได้อีกด้วย ทำให้ทางผู้อบรมเข้าใจในวิธีการทำงานในระบบประกอบอาคารใน Revit มากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบและนำไปใช้งานได้จริง