หนังสือ SAP2000 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000

หนังสือการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP2000 การพิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อหาในหนังสือเป็นแบบทฤษฎีและปฎิบัติการ (Work shop) ทำให้ผู้อ่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ และมีตัวอย่าง file จริงที่ผู้เขียนได้แนบมาด้วย โดยผู้อ่าน Scan QR Code ตรงหน้าปกแล้ว Download File ได้ทันที่ ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ และประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบโครงสร้าง มาผสมผสานทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปเป็นแนวทางประกอบวิชาชีพได้

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน


เนื้อหาโดยสังเขป ใใใใ

หนังสือการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP2000 พิมพ์ครั้งที่ 2

เนื้อหาในหนังสือ SAP2000 เป็นการนำเสนอในรูปแบบของ ทฤษฎีและปฎิบัติการ (Work shop) ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาทิ องค์อาคาร สะพานแขวน ถังน้ำใต้ดิน โดยผู้เขียนได้ใช้คำอธิบายที่ ทำให้ผู้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายโดยได้อธิบายการใช้โปรแกรมแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และ มีตัวอย่าง file จริง ที่ผู้เขียนได้แนบมาด้วย โดยผู้อ่าน Scan QR Code ตรงหน้าปก แล้ว Download File ได้ทันที่ พร้อมกับผู้เขียน ได้รวบรวมเทคนิคการใช้การจำลองการวาด การคำนวณจากโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ ต่างๆ และประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบโครงสร้าง มาผสมผสานทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปเป็นแนวทางประกอบวิชาชีพได้ 

สารบัญ ใใใ ใใใใใ

1 บทนำ 4SIS 

1.1.     แนวคิดวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ในยุค 5G

1.2.     รู้จักโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

1.3.     โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างค่าย CSI

2 รู้จักโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง SAP2000

2.1.     หลักการใช้โปรแกรม SAP2000

2.2.     คุณสมบัติจุดเด่นของโปรแกรม SAP2000

2.3.     ความต้องการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ Run โปรแกรม SAP2000

3 เริ่มต้นและการตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญ ของ SAP2000

3.1.     การเริ่มเปิด-ปิด โปรแกรม SAP2000

3.2.     รู้จักส่วนประกอบหน้าต่าง โปรแกรม SAP2000

3.3.     เริ่มต้นเตรียม พารามิเตอร์ต่าง ๆ ก่อนใช้ SAP2000.

3.4.     กำหนดค่าพารามิเตอร์วัสดุ ข้อกำหนด การออกแบบ ก่อนใช้ SAP2000

3.5.     เริ่มต้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ในโปรแกรม SAP2000

4 แนะนำการใช้เครื่องมือเบื้องต้นที่สำคัญ ของ SAP2000

4.1.     การใช้เครื่องมือ การกำหนดเส้นแกนแบบจำลอง (Grid Line Model)

4.2.     การใช้เครื่องมือการวาดชิ้นส่วนโครงสร้าง คาน-เสา-พื้น (Draw Member)

4.3.     การใช้เครื่องมือ การแก้ไข คัดลอก แบ่ง รวมชิ้นส่วน (Edit Member)

4.4.     การใช้เครื่องมือ เทคนิคการย้าย คัดลอกซ้ำ จุดรองรับ (Move Member)

5 การสร้างโมเดลโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวม ด้วย SAP2000

5.1.     เริ่มต้นเปิดจำลองโครงสร้าง อาคารพักอาศัย 3 ชั้น (Model Structure)

5.2.     การวาดชิ้นส่วนโครงสร้าง คาน-พื้น อาคาร 3 ชั้น (Draw Structure)

5.3.     การวาดชิ้นส่วนโครงสร้าง เสาและจุดรองรับ อาคารพักอาศัย 3 ชั้น

5.4.     การวาดชิ้นส่วนโครงสร้าง คาน-พื้น-เสา รับถังน้ำบน อาคารพัก 3 ชั้น

5.5.     การวาดชิ้นส่วนโครงสร้าง บันไดคอนกรีต อาคารพักอาศัย 3 ชั้น

5.6.     การวาดชิ้นส่วนโครงสร้าง หลังคา อาคารพักอาศัย 3 ชั้น

5.7.     การกำหนดน้ำหนัก ให้กับชิ้นส่วนโครงสร้าง คาน-พื้น อาคารพัก 3 ชั้น

5.8.     การกำหนดน้ำหนักของถังน้ำบนพื้นดาดฟ้า อาคารพัก 3 ชั้น

5.9.     การกำหนดแรงลมที่กระทำต่ออาคาร อาคารพักอาศัย 3 ชั้น

6 การวิเคราะห์โครงสร้าง อาคารพักอาศัยรวม ด้วย SAP2000

6.1.     การเริ่มต้นการประมวลผลแบบจำลอง 3 มิติ (3D Model Structure)

6.2.     การอ่านค่าวิเคราะห์โครงสร้างของคาน (Beam Structure Analysis)

6.3.     การอ่านค่าวิเคราะห์โครงสร้างของ พื้นทางเดียว (One-Way Analysis)

6.4.     การอ่านค่าวิเคราะห์โครงสร้างของ เสา (Column Analysis)

6.5.     การอ่านค่าวิเคราะห์โครงสร้างของ จุดรองรับ (Supports Analysis)

7 การออกแบบ อาคารพักอาศัยรวม ด้วย SAP2000

7.1.     การเริ่มต้นการตั้งค่าโปรแกรม สำหรับการออกแบบ (Design Structure)

7.2.     การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก – คาน (Beam Design)

7.3.     การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก – เสา (Column Design)

7.4.     การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก – พื้น (Slab Design)

7.5.     การนำข้อมูลออกจาก SAP2000 เข้าไปใช้ใน SAFE 2016

7.6.     การจัดทำรายงานรายการวิเคราะห์และออกแบบ (Report SAP2000)

8 เทคนิคการตรวจสอบการใช้โปรแกรม SAP2000 ขั้นสูง

8.1.     การตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุโครงสร้างที่สำคัญ (Material Check)

8.2.     การตรวจสอบพฤติกรรมโครงสร้างเบื้องต้น (Structural Behavior)

8.3.     การตรวจสอบพฤติกรรมจุดรองรับฐานราก SAP2000 V22 -V23

9 การประยุกต์ใช้โครงสร้างพิเศษ ด้วยโปรแกรม SAP2000

9.1.     เคเบิลสะพาน (Cable bridge)

9.2.     ถังน้ำใต้ดิน (Underground water tank)

รายละเอียดหนังสือ ใใใ

ชื่อผู้แต่ง ดร.อภัย ชาภิรมย์ ศูนย์วิจัยฯ SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา

ISBN : 978-616-582-705-8 ปกอ่อน

จำนวนหน้า : 300 หน้า

ขนาด : A4

น้ำหนัก : 300 กรัม

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : 80 แกรม

เดือนปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2564


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

หนังสือ SAP2000 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

550

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง