คอร์สดูวีดีโอ - การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้างอาคารสูงด้วย ETABS

การเรียนในคอร์สนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง คอร์สนี้เป็นการสอนทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน


1.เรื่อง การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้าง ด้วย ETABS ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบต้านแผ่นดินไหวฯ พ.ศ.2564

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  คอร์สเรียนวีดีโอ ดูได้ตลอดไม่จำกัด

4. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

5. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

6. เนื้อหาโดยสังเขป

         การเรียนในคอร์สนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ได้ตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานสากล ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน มาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย อาทิ เทคนิคในการจำลองโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้างเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ, การกำหนดพฤติกรรมโครงสร้าง, ตัวอย่างการออกแบบอาคาร 7 ชั้น เป็นต้น ทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น

7.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI ETABS V20 , File work shop ประกอบการเรียน

8.ใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมจากผู้สอน 

9.หัวข้อและแผนการสอน

คาบที่ 1 (2ชั่วโมง)

- แนวคิดวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ในยุคปัจจุบัน

- แนะนำการใช้ โปรแกรม SAP2000 , ETABS , SAFE , COL

- วิศวกรออกแบบโครงสร้าง กับ เทคโนโลยี BIM

- พื้นฐานไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ที่สำคัญต่อการใช้โปรแกรม

คาบที่ 2 (2ชั่วโมง)

- แนะนำเครื่องมือที่สำคัญ ในโปรแกรม ETABS

- ใบงาน การจำลองและวิเคราะห์โครงหลังคา Roof Truss แบบง่าย

คาบที่ 3 (2ชั่วโมง)

- เครื่องมือการสร้างแบบจำลองอาคารสูง (New Model) 

- การนำเข้าระบบ Grid Line จาก Auto Cad 

- การสร้าง Gird Line ด้วยตนเอง

- การสร้าง Gird Line อ้างอิง

คาบที่ 4 (2ชั่วโมง)

-เทคนิคการวาดแบบจำลอง Frame

-การวาดชิ้นส่วน Frame (Node and Line elements)

-คานช่วงเดียว (Simple Beam) คานต่อเนื่อง (Continuous beam)

คาบที่ 5 (2ชั่วโมง)

-เทคนิคการวาดแบบจำลอง Area , Wall 

-การวาดชิ้นส่วน Area (Membrane , Shell , Plate)

-การแบ่งตาข่าย (Mesh)

คาบที่ 6 (2ชั่วโมง)

-การกำหนดน้ำหนักบรรทุกคงที (Deal Load) และบรรทุกจร (Live Load)

-การเปรียบเทียบรายการคำนวณมือ ในส่วนของ คานและพื้น ชนิดต่าง ๆ

คาบที่ 7 (2ชั่วโมง)

-แบบจำลองโครงสร้างอาคารโรงแรม 7 ชั้น

- Load Patterns , Load Case , Load Combination , Envelope

คาบที่ 8 (2ชั่วโมง)

-แรงลม (Wind Load) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2527

-แรงแผ่นดินไหว (Earthquake) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 

คาบที่ 9 (2ชั่วโมง)

-การกำหนดพฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้าง

-การแสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้าง แบบกราฟิก และ ตาราง

-การใช้โปรแกรม CSIxCAD

 คาบที่ 10 (2ชั่วโมง)

-การสร้างแบบจำลองและการออกแบบ Steel Deck

-การใช้โปรแกรม RAM Connection ในการออกแบบจุดต่อเหล็ก

-สรุปเนื้อหาสอนทั้งหมด และวิธีการส่งการบ้าน


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

คอร์สดูวีดีโอ - การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้างอาคารสูงด้วย ETABS

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง