คอร์สดูวีดีโอ - การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป หรือ โครงสร้างซับซ้อน , โครงสร้างเหล็ก , สะพานแขวน ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ

เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน


การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง V23 V24

1.เรื่อง การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  สอนสด และมีบันทึกวีดีโอดูย้อนหลังได้

4.จำนวนชั่วโมงสอน 20 ชั่วโมง

5. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

6. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

7. เนื้อหาโดยสังเขป

         การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป หรือ โครงสร้างซับซ้อน , โครงสร้างเหล็ก , สะพานแขวน ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ จะนำผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมออกมาคำนวณมือ ด้วย Work Sheet ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ พร้อมกับ เทคนิคในการจำลองโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้างเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ, การกำหนดพฤติกรรมโครงสร้าง, ตัวอย่างการออกแบบต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างหลังคาโค้ง , PEB , อาคาร 3 ชั้น เป็นต้น ที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถซักถาม-แลกเปลี่ยน กับผู้สอนได้ทันที

9.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI SAP2000 V23 , File work shop ประกอบการเรียน

10.แผนการสอนและเนื้อหาชั่วโมง ในการสอน


คาบที่ 1 (2ชั่วโมง)

- แนวคิดวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ในยุคปัจจุบัน

- แนะนำการใช้ โปรแกรม SAP2000 , ETABS , SAFE , COL

- วิศวกรออกแบบโครงสร้าง กับ เทคโนโลยี BIM

- พื้นฐานไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ที่สำคัญต่อการใช้โปรแกรม

คาบที่ 2 (2ชั่วโมง)

-แนะนำการใช้เครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรม SAP2000

- การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลอง Node , Frame , Cable

- เทคนิคการวาด Node , Frame , Cable 

คาบที่ 3 (2ชั่วโมง)

- เทคนิคการวาดแบบจำลอง Frame , Area

- คุณสมบัติ Area ประเภทต่าง ๆ (Membrane, Shell, Plate) 

คาบที่ 4 (2ชั่วโมง)

-การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลอง Steel แบบโครงถักด้วยเหล็กรีดเย็น

-พื้นฐานความรู้มาตรฐานเหล็กรูปพรรณเบื้องต้น

-เทคนิคการวาดหลังคาโค้ง และการนำโมเดลเข้าจาก Sketchup

คาบที่ 5 (2ชั่วโมง)

-การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลองอาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น ครั้งที่ 1

-การสร้างระบบ Grid Line

-การกำหนดพฤติกรรมชิ้นส่วน จุดรองรับ-เสา-คาน-พื้น-การวาดชิ้นส่วน Area (Membrane , Shell , Plate)

-การแบ่งตาข่าย (Mesh)

คาบที่ 6 (2ชั่วโมง)

-การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลองอาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น ครั้งที่ 2

-เทคนิคการวาดพื้นโค้ง และเครื่องมือพิเศษ

คาบที่ 7 (2ชั่วโมง)

-การตรวจสอบน้ำหนักกระทำ และคำนวณมือเปรียบเทียบกับโปรแกรม

- Load Patterns , Load Case , Load Combination , Envelope

คาบที่ 8 (2ชั่วโมง)

-แรงลม (Wind Load) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2527

-แรงแผ่นดินไหว (Earthquake) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 

คาบที่ 9 (2ชั่วโมง)

-การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

-ข้อมูลสำหรับ จัดทำรายการคำนวณ ตามกฎหมาย

-การนำผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม แบบตาราง

-การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

-การเปรียบเทียบพฤติกรรมหลังคารูปแบบต่าง ๆ

-การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย Work Sheet Excel

 คาบที่ 10 (2ชั่วโมง)

-การออกแบบโครงสร้างพิเศษ สะพานแขวน

-การออกแบบโครงสร้างเหล็ก PEB

-การใช้โปรแกรม RAM Connection ในการออกแบบจุดต่อเหล็ก

-สรุปเนื้อหาสอนทั้งหมด และวิธีการส่งการบ้าน


เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

คอร์สดูวีดีโอ - การออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง