คอร์สดูวีดีโอ - การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ฯ พื้น-ฐานราก ด้วย SAFE

การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI SAFE 2020 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบ ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน อาทิ การออกแบบพื้น ด้วยวิธี Direct Design Method (DDM), การออกแบบพื้น Post-tension, การออกแบบฐานราก, การวิเคราะห์ผลฐานรากเยื้องศูนย์ เป็นต้น ที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถซักถาม-แลกเปลี่ยน กับผู้สอนได้ทันที่

เริ่ม : 1 มีนาคม 2022 ถึง 10 มีนาคม 2022

รายละเอียดคอร์สเรียน

คลิกไอคอน มุมล่างขวา สอบถามเพิ่มเติมได้เลย
1.เรื่อง การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้าง พื้น-ฐานราก ด้วย SAFE 2020

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน วีดีโอการสอน

4.จำนวนชั่วโมงสอน 20 ชั่วโมง

5.เวลาสอน -

6. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

7. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

8. เนื้อหาโดยสังเขป

         การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI SAFE 2020 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นเป็นโปรแกรมเฉพาะทางด้านการออกแบบพื้น RC , พื้นคอนกรีตอัดแรง และฐานราก สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม SAP2000 และ ETABS ได้ดี ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน อาทิ การออกแบบพื้น ด้วยวิธี Direct Design Method (DDM), การออกแบบพื้น Post-tension, การออกแบบฐานราก, การวิเคราะห์ผลฐานรากเยื้องศูนย์ เป็นต้น ทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถซักถาม-แลกเปลี่ยน กับผู้สอนได้ทันที

9.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI SAFE2020 , File work shop ประกอบการเรียน

10.การประเมินผล เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 , ผ่านการทดสอบปฎิบัติ และทฤษฎี ตามเกณฑ์ที่กำหนด

11.ใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมจาก 8xlane

12.เนื้อหาในการสอน

ครั้งที่ 1 แนะนำเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญของ SAFE2020

- แนะนำเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญของ SAFE2020

- การสร้าง Grid Line จาก Auto cad และกำหนดเอง

- รู้จักส่วนประกอบหน้าต่างและการทำงานของโปรแกรม CSI

ครั้งที่ 2 พื้นฐานองค์ประกอบของพื้นและคาน ในรูปแบบต่าง ๆ

- การกำหนดค่าต่าง ๆ เบื้องต้นสำหรับของโปรแกรม

- การกำหนดวัสดุประเภทต่าง ๆ

- เทคนิคการกำหนดหน้าตัดคานตัวที ตัวแอล

-เทคนิคการกำหนดเสาแบบมีแป้นหัวเสา

ครั้งที่ 3 เทคนิคการวาด พื้น คานและการแบ่งตาข่าย Mesh

-การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลอง Frame , Line , Point 

-เทคนิคการวาด Frame

- เทคนิคการแบ่งตาข่าย

ครั้งที่ 4 เทคนิคการวาด Slab Area และ Strips

-การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลอง Slab

- เทคนิคการวาด Slab และ Area

- เทคนิคการวาด Strips

ครั้งที่ 5 เทคนิคการการนำเข้า ETABS, SAP2000 และ เสาเข็ม

- การนำ Model จาก SAP2000 เข้ามาออกแบบใน SAFE2020

- การนำ Model จาก ETABS เข้ามาออกแบบใน SAFE2020

- เทคนิคการกำหนดค่าในการนำเข้าและแก้ไข

ครั้งที่ 6 การออกแบบพื้น Flat Slab , Two Way FEM

-ใบงานการจำลองและออกแบบพื้น Flat Slab

-การกำหนดพฤติกรรมของโครงสร้างต่าง ๆ

-การใส่หน่วยน้ำหนักต่าง ๆ

-การนำค่าการวิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบตาราง

ครั้งที่ 7 การออกแบบพื้น Post tension (Speaker: คุณกรรณ คำลือ)

-ใบงานการจำลองและวิเคราะห์ พื้น Post-tension โรงแรม 7 ชั้น จาก ETABS

-เทคนิคและประสบการณ์การออกแบบ Post tension

ครั้งที่ 8 การออกแบบฐานรากแผ่ (Speaker: Dr.Menglim Hoy)

-ใบงานจำลองและวิเคราะห์ ฐานรากแผ่

- อธิบายการคำนวณหาค่าโมดูลัสการต้านทานกำลังแบกทานของชั้นดิน

- การกำหนดค่าโมดูลัสฯ ในโปรแกรม SAFE

- การกำหนด Load Patterns, Load Case และ Load Combo

ครั้งที่ 9 การออกแบบฐานเสาเข็ม

-ใบงานการจำลองและวิเคราะห์ เสาเข็ม

-เทคนิคการออกแบบเหล็กเสริมโดยใช้ Strip Design และPunch shear

ครั้งที่ 10 การออกแบบฐานเสาเข็มเยื้องศูนย์ และฐานรากแผ่ร่วม

-ใบงานการวิเคราะห์ฐานรากเยื้องศูนย์

-ใบงานการจำลองและวิเคราะห์ฐานรากร่วม

-ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา 
เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

คอร์สดูวีดีโอ - การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ฯ พื้น-ฐานราก ด้วย SAFE

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง