Sketch Up for 3D Contour | การจัดทำรูปแผนที่และค่าชั้นความสูงโดยใช้โปรแกรม Sketch Up

การเทคโนโลยีด้านโปรแกรม SketchUp มาประยุกต์ในงานสำรวจ ดินตัด-ดินถม-ค่าระดับ , Cross -Section Leveling , Slope , และการนำถ่ายภาพมุมสูง ด้วยโดรน (Drone Photography) จากโครงการแผนที่ดิจิตอล มหาวิทยาลัย มาขึ้นรูปเพื่อจัดแผนที่นำไปใช้ในงานก่อสร้าง

รายละเอียดคอร์สเรียน

Upskill นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทส.ในวิชา Survey camp 2565

บ้านสเก็ตอัพ ร่วม กับ ศูนย์วิจัย SIECON สาขาวิศวกรรมโยธา มทส.ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับบ้านสเกตช์อัพและศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (SIECON) ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง การจัดทำรูปแผนที่และค่าชั้นความสูง โดยใช้โปรแกรม sketch Up โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และยังดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดการจัดทำรูปแผนที่และค่าชั้นความสูง โดยใช้โปรแกรม sketch Up เพื่อส่งเสริมความรู้ ความชำนาญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาจริง อธิบายและแนะนำแต่ละคนอย่างละเอียด เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง

โปรแกรม SketchUp มาประยุกต์ในงานสำรวจ ดินตัด-ดินถม-ค่าระดับ , Cross -Section Leveling , Slope , และการนำถ่ายภาพมุมสูง ด้วยโดรน (Drone Photography) จากโครงการแผนที่ดิจิตอล มหาวิทยาลัย มาขึ้นรูปเพื่อจัดแผนที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างต่อไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT -University

Sketch Up for 3D Contour | การจัดทำรูปแผนที่และค่าชั้นความสูงโดยใช้โปรแกรม Sketch Up

Suranaree University of Technology
Profile

บ้าน Sketchup บ้าน Sketchup

Sketch Up for 3D Contour | การจัดทำรูปแผนที่และค่าชั้นความสูงโดยใช้โปรแกรม Sketch Up

บ้าน Sketchup ที่มีผู้ติดตามการสอนด้าน Sketchup กว่า 2 แสนคน บน Facebook : @sketchup.home

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง