การจำลองและวิเคราะห์ผนัง Precast ด้วย ETABS อาคารหอพัก 4 ชั้น ( Precast wall bearing)

การเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพวิศวกรออกแบบโครงสร้าง จากงานก่อสร้างจริง อาคารหอพักอาศัย 4 ชั้น ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำไปเป็นบทเรียนในวิชา Capstone design ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ อาทิ การใช้โปรแกรม ETABS ในการ Model และการนำ BIM มาใช้ในการประมาณราคา เป็นต้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อาคารหอพักอาศัย 4 ชั้น ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำไปเป็นบทเรียนในวิชา Capstone design

บทเรียนที่ในคอร์ดสอน 4 วัน


บทที่ 1

หลักการโมเดลโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS และการใช้เครื่องมือในการวาดผนัง Precast


บทที่ 2

รู้จักการใช้เครื่องมือ และการถ่ายแรงของอาคารที่กระทำต่อชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ


บทที่ 3

การวิเคราะห์ และความเข้าใจหลักการออกแบบโครงสร้าง ด้วยด้วยโปรแกรม ETABS ในงาน Precast


บทที่ 4

การเข้าใจหลักการแบ่งผนัง Precast เพื่อถ่ายแรงต่อคาน และซักถามเกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

การจำลองและวิเคราะห์ผนัง Precast ด้วย ETABS อาคารหอพัก 4 ชั้น ( Precast wall bearing)

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง