การใช้งานโปรแกรม Revit 2023 งานโครงสร้าง-งานระบบ (ST,MEP)

เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานโครงสร้าง งานระบบ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาในคอร์ด การใช้โปรแกรม Revit 2023 การออกแบบงานโครงสร้างระบบ (ST ME)คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานโครงสร้าง งานระบบ

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น – ปานกลาง


ข้อกำหนดและมาตรฐานในการจัดทำโมเดลโครงสร้างอาคาร

-ขอบเขตความรับผิดชอบในส่วนงานโครงสร้าง คอนกรีตสำเร็จรูป


การนำเข้าข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการสร้างโมเดลฐานรากอาคาร

-รูปแบบการสร้างโมเดลฐานรากอาคารใน Autodesk Revit


การสร้างโมเดลเหล็กเสริมคอนกรีตในฐานรากอาคาร

-การปรับตั้งค่า Rebar Shape Family เพื่อใช้ในการจัดวางเหล็กเสริม

-การจัดวางเหล็กเสริมให้กับฐานรากอาคารในรูปแบบ Free- Form 3 มิติ


การสร้างโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน ( Skeleton Structure System )

-รูปแบบการสร้างโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน ใน Autodesk Revit

-การนำเข้าไฟล์ CAD เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเสา-คาน

-คำสั่งที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน

-การนำเข้า Family ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน


การสร้างโมเดลเหล็กเสริมสำหรับโครงสร้างเสา-คาน ( Rebar Creation in Skeleton PC )

-การกำหนดระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กเสริมของโครงสร้างเสา-คานคอนกรีตสำเร็จรูป

-การจัดวางเหล็กเสริมให้กับโครงสร้างเสา-คานคอนกรีตสำเร็จรูปในรูปแบบทั่วไป 2 มิติ  


การสร้างโมเดลโครงสร้างพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

-การสร้างช่องเปิดให้กับผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

-การสร้างรอยต่อระหว่างโครงสร้าง พื้น และ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป


การสร้างมุมมองและนำเข้าข้อมูลสำหรับโมเดลงานระบบไฟฟ้าในอาคาร

-การสร้างแปลนพื้น (Floor Plan) โดยอ้างอิงระดับชั้นจากงานสถาปัตย์

-การสร้างแปลนฝ้าเพดาน (Ceiling Plan) โดยอ้างอิงระดับชั้นจากงานสถาปัตย์

-ศึกษารายละเอียดข้อมูลในหน้าต่าง Project Browser


การกำหนด Piping System และ Pipe Type ระบบประปาสุขาภิบาล (SN)

-การกำหนดระบบท่อ (Piping System) และกำหนดสีสำหรับระบบประปาสุขาภิบาล

-การสร้าง Pipe Segment และการกำหนด Size Catalog ของท่อชนิดต่างๆ


การเดินท่อเมนสำหรับระบบไฟฟ้าในอาคาร

การสร้างโมเดลไฟส่องสว่าง / การเดินท่อร้อยสายไฟ Conduit

การสร้างโมเดลระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน

การสร้างแบบขยายสำหรับงานระบบไฟฟ้าในอาคาร

การถอดปริมาณงานระบบประกอบอาคารใน Autodesk Revitเกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

การใช้งานโปรแกรม Revit 2023 งานโครงสร้าง-งานระบบ (ST,MEP)

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

890

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง