มัดรวม 2 คอร์ส การใช้งานโปรแกรม Revit 2023(AR. ST. MEP)

เรียนรู้กระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) และทำความรู้จักกับโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลอาคารในส่วนงานสถาปัตย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งค่าพิกัดของตัวโมเดลอาคาร วิธีการปรับแก้ไข Family ที่เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ได้โมเดลอาคารที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดการข้อมูลภายในโมเดล การสร้างมุมมองสำหรับการทำงาน การสร้างรายละเอียด 2 มิติ และแบบขยายที่นำไปใช้งานต่อได้ในขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาในคอร์ด การใช้โปรแกรม Revit 2023 งานสถาปัตยกรรม (AR) และ การออกแบบงานโครงสร้างระบบ (ST MEP)ข้อกำหนดและมาตรฐานในการจัดทำโมเดลอาคาร

- การศึกษามาตรฐานการทำงาน BIM ของโครงการ ( BEP )

- รูปแบบของโมเดลงานสถาปัตย์สำหรับงานอาคารขนาดใหญ่

-  การตรวจสอบมาตรฐานความละเอียดของโมเดลงานสถาปัตย์


การเริ่มต้นสร้างไฟล์สำหรับโมเดลงานงานสถาปัตย์อาคาร ( Architectural Project File )

- ภาพรวมหน้าแรกและการตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้น

- การเลือกใช้ Template File สำหรับงานสถาปัตย์


การสร้าง Materials และการตั้งค่าการแสดงผลของ Materials

- การเพิ่ม Materials ใหม่

- การเปิดข้อมูล Material จาก Library

- การกำหนดรายละเอียดของ Material ในส่วนของ Identity Tab


การนำเข้าไฟล์ต่างๆเพื่อนำมาอ้างอิงกับโมเดล (Insert)

- การนำเข้าไฟล์ .Dwg (CAD File) และการจัดการไฟล์ภายในโมเดล

- การนำเข้าไฟล์ภาพ PDF และการจัดการไฟล์ภายในโมเดล


การสร้างโมเดลเสาสำหรับงานสถาปัตย์

- คำสั่งที่ใช้ในการสร้างโมเดลเสางานสถาปัตย์

- การนำเข้า Family ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเสางานสถาปัตย์

-  การสร้างโมเดลเสางานสถาปัตย์ตามรูปแบบที่ต้องการ


การสร้างโมเดลผนังสำหรับงานสถาปัตย์

-  รูปแบบของผนังชนิดต่างๆ

-  การสร้างผนังรูปแบบ Basic Wall

-  การตั้งค่าการ Wrapping ของผนังภายนอกและผนังภายใน

-  การใช้คำสั่ง Modify Vertical Structure เพื่อสร้างผนังในลักษณะพิเศษ


การจัดวางประตูและหน้าต่างในโครงการ

- การวางประตู/หน้าต่างบนผนัง Basic Wall และ Curtain Wall

- การจัดวางประตูและหน้าต่างบนผนังเอียง

-  การเพิ่มชนิด (Type) ของประตู/หน้าต่าง ภายในโครงการ 


สร้างโมเดลพื้น (Floor)

- รูปแบบการสร้างโมเดลพื้นในงานสถาปัตย์อาคาร

- วิธีการสร้างโมเดลพื้น และการเพิ่มชนิดของพื้น


------------------------------------------------------------------------------------


ข้อกำหนดและมาตรฐานในการจัดทำโมเดลโครงสร้างอาคาร

-ขอบเขตความรับผิดชอบในส่วนงานโครงสร้าง คอนกรีตสำเร็จรูป


การนำเข้าข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการสร้างโมเดลฐานรากอาคาร

-รูปแบบการสร้างโมเดลฐานรากอาคารใน Autodesk Revit


การสร้างโมเดลเหล็กเสริมคอนกรีตในฐานรากอาคาร

-การปรับตั้งค่า Rebar Shape Family เพื่อใช้ในการจัดวางเหล็กเสริม

-การจัดวางเหล็กเสริมให้กับฐานรากอาคารในรูปแบบ Free- Form 3 มิติ


การสร้างโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน ( Skeleton Structure System )

-รูปแบบการสร้างโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน ใน Autodesk Revit

-การนำเข้าไฟล์ CAD เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเสา-คาน

-คำสั่งที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน

-การนำเข้า Family ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสา-คาน


การสร้างโมเดลเหล็กเสริมสำหรับโครงสร้างเสา-คาน ( Rebar Creation in Skeleton PC )

-การกำหนดระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กเสริมของโครงสร้างเสา-คานคอนกรีตสำเร็จรูป

-การจัดวางเหล็กเสริมให้กับโครงสร้างเสา-คานคอนกรีตสำเร็จรูปในรูปแบบทั่วไป 2 มิติ  


การสร้างโมเดลโครงสร้างพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

-การสร้างช่องเปิดให้กับผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

-การสร้างรอยต่อระหว่างโครงสร้าง พื้น และ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป


การสร้างมุมมองและนำเข้าข้อมูลสำหรับโมเดลงานระบบไฟฟ้าในอาคาร

-การสร้างแปลนพื้น (Floor Plan) โดยอ้างอิงระดับชั้นจากงานสถาปัตย์

-การสร้างแปลนฝ้าเพดาน (Ceiling Plan) โดยอ้างอิงระดับชั้นจากงานสถาปัตย์

-ศึกษารายละเอียดข้อมูลในหน้าต่าง Project Browser


การกำหนด Piping System และ Pipe Type ระบบประปาสุขาภิบาล (SN)

-การกำหนดระบบท่อ (Piping System) และกำหนดสีสำหรับระบบประปาสุขาภิบาล

-การสร้าง Pipe Segment และการกำหนด Size Catalog ของท่อชนิดต่างๆ


การเดินท่อเมนสำหรับระบบไฟฟ้าในอาคาร

การสร้างโมเดลไฟส่องสว่าง / การเดินท่อร้อยสายไฟ Conduit

การสร้างโมเดลระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน

การสร้างแบบขยายสำหรับงานระบบไฟฟ้าในอาคาร

การถอดปริมาณงานระบบประกอบอาคารใน Autodesk Revit

เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

มัดรวม 2 คอร์ส การใช้งานโปรแกรม Revit 2023(AR. ST. MEP)

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง