คอร์สอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ SAP 2000

CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป หรือ โครงสร้างซับซ้อน , โครงสร้างเหล็ก ,สะพานแขวน เป็นต้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ ด้วย SAP 2000 สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 7


ผู้สอน ดร. อภัย ชาภิรมย์

ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน ผู้ใช้ระดับต้น ผู้ใช้ระดับกลาง


เนื้อหาหลัก

การเรียนในคอร์ดนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI SAP2000 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป หรือ โครงสร้างซับซ้อน , โครงสร้างเหล็ก , สะพานแขวน ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน การออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ จะนำผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมออกมาคำนวณมือ ด้วย Work Sheet ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ พร้อมกับ เทคนิคในการจำลองโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้างเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ, การกำหนดพฤติกรรมโครงสร้าง, ตัวอย่างการออกแบบต่าง ๆ


เนื้อหาในคอร์ส

-เทคโนโลยี BIM และ พื้นฐานไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ที่สำคัญต่อการใช้โปรแกรม

-แนะนำการใช้ โปรแกรม SAP2000, ETABS , SAFE , COL

-การใช้เครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรม SAP2000

-การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลอง Node , Frame , Cable

-เทคนิคการวาด Node , Frame , Cable  

- การใช้เครื่องมือ วาดแบบจำลอง Area

- คุณสมบัติ Area ประเภทต่าง ๆ (Membrane, Shell, Plate) 

- การเปรียบเทียบพฤติกรรมของพื้นแต่ละชนิดเทียบกับคำนวณมือ

-เทคนิคการกำหนดพื้นใน SAP2000

-เทคนิคการแบ่งตาข่ายพื้น (Mesh)

-เทคนิคการวาดพื้นโค้ง และเครื่องมือพิเศษ

-Load Patterns , Load Case , Load Combination , Envelope

-Work Shop การจำลองและวิเคราะห์โครงสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

-การสร้างระบบ Gird Line และการนำเข้า Model 

- Work Shop การจำลองและวิเคราะห์โครงสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (ต่อ)

-การจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง Work Sheet Excel

เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

คอร์สอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบ SAP 2000

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง