อบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบด้วย ETABS+SAFE รุ่นที่ 2

CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรื่องอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบด้วย ETABS+SAFE สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้นรุ่น 2


วิทยากร ดร.อภัย ชาภิรมย์


หลักการ


CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว

CSI SAFE เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นเป็นโปรแกรมเฉพาะทางด้านการออกแบบพื้น RC , พื้นคอนกรีตอัดแรง และฐานราก สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม SAP2000 และ ETABS

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโครงสร้างวัสดุและเทคโนโลยีอาคารเขียว (SIE-CON) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยที่โปรแกรม SAFE นั้นสามารถนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม ETAB ได้ จึงถ่ายทอดความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งานและเพื่อนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับสายงานได้จริง โดยเนื้อหามีทั้งการแนะนำการใช้งานโปรแกรม , เทคนิคการแบ่งตาข่ายพื้น (Mesh) ,และworkshop ที่สามารถให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และทำไปใช้ในสายงานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์


  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร


กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวะกร
  • หน่วยงาน อบต.
  • หน่วยงานเทศบาล
  • บุคคลสนใจทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

อบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบด้วย ETABS+SAFE รุ่นที่ 2

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

1,590

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง