561811 การประยุกต์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับ BIM

แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบันด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) และเทคโนโลยี การถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรน (Drone Technology) เพื่อช่วยในการออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น การสำรวจเส้นทาง การก่อสร้างอาคาร การจัดทำแผนงานบริหารโครงการ ความคืบหน้าโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม Guidelines for applying current technology in Building Information Modelling (BIM) and Drone Technology to assist the design of various construction projects such as route surveys, building construction, project management plans, project progress, etc., in order to gather precise information based on engineering principles.

รายละเอียดคอร์สเรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ในชุดวิชานี้แล้วนักศึกษา


1.     นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนได้

2.     นักศึกษาสามารถอธิบายและฝึกปฏิบัติในการจัดทำภาพทางอากาศด้วยโดรนได้

3.     นักศึกษาสามารถกำหนดข้อมูลนำเข้าสำหรับโปรแกรมจำลองแบบ 3 มิติ ได้

4.     นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมจำลองแบบ 3 มิติ ในการจัดทำแบบงานก่อสร้างได้

5.     นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมจำลองแบบ 3 มิติ ในการสร้างแผนงานการก่อสร้างได้

6.     นักศึกษาสามารถนำเสนอแบบจำลองแบบ 3 มิติ ได้

 

เนื้อหาของชุดวิชา (72 ชั่วโมง)

1.     แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร   12  ชั่วโมง

2.     หลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรน                12  ชั่วโมง

3.     การประยุกต์การถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนในการสำรวจเส้นทาง 12  ชั่วโมง

4.     การประยุกต์การถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนในการก่อสร้างอาคาร 12  ชั่วโมง

5.     การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดทำแผนงานบริหารโครงการ         12  ชั่วโมง

6.     การประยุกต์เทคโนโลยีในความคืบหน้าโครงการ                        12  ชั่วโมง


Course Outline

1.     Guidelines for applying current technology in BIM                     12  hours

2.     Fundamentals of drone aerial photography                             12  hours

3.     Applications of drone aerial photography to route surveys          12  hours

4.     Applications of drone aerial photography to building construction 12  hours

5.     Applications of technology to project planning                         12  hours

6.     Applications of technology to project progress                          12  hours

เกี่ยวกับเรา

Profile

BIM TECH System Engineering SUT

561811 การประยุกต์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับ BIM

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

4,800

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง