การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้างอาคารสูงด้วย ETABS รุ่น 1

การเรียนในคอร์สนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง คอร์สนี้เป็นการสอนทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถซักถาม-แลกเปลี่ยน กับผู้สอนได้ทันที

รายละเอียดคอร์สเรียน


1.เรื่อง การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้าง ด้วย ETABS ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบต้านแผ่นดินไหวฯ พ.ศ.2564

2.ผู้สอน ดร.อภัย ชาภิรมย์ 

3.ลักษณะการสอน  สอนสด และมีบันทึกวีดีโอดูย้อนหลังได้

4.จำนวนชั่วโมงสอน 20 ชั่วโมง

5.เวลาสอน 10 วัน ช่วงเวลาเรียน 19.00-21.00 น.

(เริ่มเรียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565)6. การฝึกปฏิบัติ  ใบงานระหว่างเรียน (Work Shop)

7. ระดับเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน , ผู้ใช้ระดับต้น , ผู้ใช้ระดับกลาง

8. เนื้อหาโดยสังเขป

         การเรียนในคอร์สนี้เน้น “ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง” เป็นหลัก CSI ETABS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม มีจุดเด่นสำหรับ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบอาคารสูง ทั้งอาคารคอนกรีต-เหล็ก สามารถวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ได้ตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานสากล ในคอร์ดนี้ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหา ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ ในการทำงาน มาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย อาทิ เทคนิคในการจำลองโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้างเปรียบเทียบกับรายการคำนวณมือ, การกำหนดพฤติกรรมโครงสร้าง, ตัวอย่างการออกแบบอาคาร 7 ชั้น เป็นต้น ทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนสามารถซักถาม-แลกเปลี่ยน กับผู้สอนได้ทันที

9.เครื่องมือในการเรียน คอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า Intel Core-i3, RAM 256 MB, HD 500 G., VGA NVIDIA , โปรแกรมทดลองใช้ CSI ETABS V20 , File work shop ประกอบการเรียน

10.ใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมจากผู้สอน 
เกี่ยวกับเรา

Profile

Dr. ดร.อภัย ชาภิรมย์

การสร้างแบบจำลองและออกแบบโครงสร้างอาคารสูงด้วย ETABS รุ่น 1

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กรรมการผู้จัดการ/วิศวกร บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

2,990

บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง