ผู้สอน > ดร.อภัยชาภิรมย์

ดร.อภัยชาภิรมย์

เลขานุการ/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


ความเชี่ยวชาญในด้าน

  • นวัตกรรมคอนกรีตเบาเซลล์กรีต (Lightweight Cellular Concrete:LCC)
  • การใช้โปรแกรมออกแบบ-วิเคราะห์โครงสร้าง CSI
  • การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว และแรงลม 
  • การใช้เครื่องมือตรวจสอบ ออกแบบการทดสอบ โครงสร้าง ในรูปแบบต่างๆ  
  • การสำรวจ วางผังโครงการ การรังวัดทีดิน 


ใบประกอบวิชาชีพ

  • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
  • ใบประกอบวิชาชีพช่างรังวัดเอกชน
  • ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รับผิดชอบการเจาะน้ำบาดาล
  • ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยชำนาญการ

การศึกษา

- คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

- นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

- วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วศ.ด.(วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

การทำงาน

-เลขานุการและนักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ (SIE-CON) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมระบบ แขนง BIM TECH

-กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด

-กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด

-กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินฟินนิตี้พร็อคแพอร์ตี้ จำกัด

อื่นๆ

รายชื่อรางวัลที่ได้รับและทุนวิจัย (บางส่วน)

1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 ผลงานเรื่อง ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่าเพื่อ  เศรษฐกิจชุมชนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. รางวัลกิตติกรรมประกาศผู้นำความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2561 จาก สวทช.

3. รับทุนการศึกษาดับปริญญาเอก ประจำปี 2559 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

4.เขียนหนังสือ ด้านวิศวกรรมโยธา อาทิ CSI SAP , ETABS , SAFE กว่า 10 เล่ม

5.งานวิจัยและตีพิมพ์ ระดับชาติ-นานาชาติ กว่า 5 เรื่อง

6.รับทุนวิจัยจาก สกว. วช. สวทช. NIA กว่า 10 ทุน


ผลงาน

1.การออกแบบอาคารสูง กว่า 10 โครงการ

2.การโกดังสินค้าและโรงงาน กว่า 5 โครงการ

3.การออกแบบบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัยรวม กว่า 200 โครงการ

4.การควบคุมงานก่อสร้าง

5.การออกแบบโครงสร้างพิเศษ อาทิ สะพานแขวน , ผนังคอนกรีตประหยัดพลังงาน , PEB

6.การออกแบบและวางผังโครงการจัดสรร ขนาดเล็ก-ใหญ่ กว่า 20 โครงการ