ผู้สอน > ศูนย์วิจัยฯ SIECON

ศูนย์วิจัยฯ SIECON

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SIE-CON) สาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


ภาระกิจของ SIECON

  • ให้บริการงานวิจัยและพัฒนา (R&D) กับภาครัฐและเอกชน
  • ให้บริการด้านวิชาการ วิศวกรรม-สถาปัตย์กรรม
  • ให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง กับภาครัฐและเอกชน 
  • ให้บริการการทดสอบและรับรองผล ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  
  • การจัดทำร่าง SDOs 
  • สนับสนุนทุนวิจัยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

การศึกษา

การทำงาน

อื่นๆ