อบรม การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical & Fusion 360 for Electronics

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนเพื่อเพิ่มความรู้ในส่วนของการใช้งานโปรแกรม AutoCAD Electrical & Fusion 360 for Electronics ให้วิศวกรไทย และให้ผู้อบรมเข้าใจการประยุกต์ใช้ โปรแกรม กับงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรื่องอบรม เพิ่มศักยภาพการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Autodesk®


วิทยากร ทีมงาน บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด


หลักการ

การพัฒนาธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน และมีความคุ้มค่ามากที่สุด

จึงได้นำเสนอโปรแกรม AutoCAD Electrical & Fusion 360 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในงานนี้จะเน้นให้เข้าใจภาพรวมของความสามารถโปรแกรม ตั้งแต่การออกแบบตู้ MDB การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB ) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ (CAD) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต (CAM) รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE)


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มความรู้ในส่วนของการใช้งานโปรแกรม AutoCAD Electrical & Fusion 360 for Electronics ให้วิศวกรไทย

2.เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการประยุกต์ใช้ โปรแกรม กับงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง


กลุ่มเป้าหมาย


วิศวกร นักศึกษาและบุคคลสนใจทั่วไป


ประเมินผลผู้เรียน


ไม่มีการสอบ (แบบไม่เป็นทางการ)


ผู้รับผิดชอบโครงการ


ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (SIE-CON SUT)เกี่ยวกับเรา

Profile

SUT ศูนย์วิจัยฯ SIECON

อบรม การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical & Fusion 360 for Electronics

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการวิชาการและนวัตกรรม ด้านวัสดุสีเขียวประหยัดพลังงาน

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง